Thông tin công bố

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc.

17/02/2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/03 /2017.

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2016

20/01/2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2016

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

16/01/2017

ICG - Báo cáo quản trị công ty năm 2016

ICG - Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc

26/10/2016

ICG - Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó tổng giám đốc - thôi giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/11/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2016

20/10/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2016

KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ TẠI CÔNG TY TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2015

26/08/2016

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2012, 2013, 2014, 2015

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

15/08/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2016

01/08/2016

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2016

21/07/2016

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2016

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÍ 1/2016

29/04/2016

ICG- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÍ 1/2016

Dự án

Cổ phiếu ICG