Thông tin công bố

ICG - Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

01/03/2018

ICG - CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ICG - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

13/02/2018

ICG - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2017

20/01/2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2017

ICG - BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ

13/12/2017

ICG - BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2017

23/10/2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2017

ICG - BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

22/08/2017

ICG - BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2017

28/07/2017

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2017

20/07/2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - thôi chức danh thành viên HĐQT.

07/07/2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - thôi chức danh thành viên HĐQT.

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2017

20/04/2017

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2017

Dự án

Cổ phiếu ICG