Thông tin công bố

ICG- Báo cáo quản trị công ty năm 2018

28/01/2019

ICG- Báo cáo quản trị công ty năm 2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2018

21/01/2019

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2018

ICG - Phê duyệt đề xuất phương án xử lý vốn đầu tư tại các Công ty liên kết

03/01/2019

ICG - Phê duyệt đề xuất phương án xử lý vốn đầu tư tại các Công ty liên kết

ICG - CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

26/12/2018

ICG - CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2018

22/10/2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ III NĂM 2018

ICG - GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT TRƯỚC VÀ SAU KHI SOÁT XÉT QUA KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

14/08/2018

ICG - GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT TRƯỚC VÀ SAU KHI SOÁT XÉT QUA KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

10/08/2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Quyêt định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

07/08/2018

Quyêt định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2018

27/07/2018

ICG - BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2018

20/07/2018

ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2018

Dự án

Cổ phiếu ICG