ICG - GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ I NĂM 2018

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý I năm 2018 như sau:

Trong quí I năm 2018, dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy  và các dự án khác Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai. Tại thời điểm lập báo cáo chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hoạch toán doanh thu.  Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh lỗ, phần lỗ này chủ yếu là chi phí hoạt động  sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý I/2018.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí I lỗ : 3.369.629.479 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty quí I mẹ lỗ : 3.369.994.389  đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Dự án

Cổ phiếu ICG