Tin tức Incomex

17/02/2017

ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT - thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2017.

29/09/2016

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng cần tuyển: 01 Kỹ sư xây dựng và 01 kiến trúc sư

29/04/2016

Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016

25/04/2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý III lỗ 1.087.692.554 đ phần lỗ này chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh của công ty quý II/2015

18/08/2015

Kết quả sản xuất kinh doanh Hợp nhất Quý II lỗ: 993.827.737 đồng.

29/07/2015

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

20/07/2015

Do trong quý II Công ty chỉ phát sinh chi phí để thực hiện các dự án nên kết quả SXKD quý II lỗ 879 triệu đồng.

01/06/2015

Số cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội là 31 cổ đông
Đại diện cho 5.010.339 cổ phần tương đương 25,05% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dự án

Cổ phiếu ICG