ICG - Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

01/03/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã chứng khoán: ICG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu

- 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến: 27/4/2018

- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: sẽ thông báo sau

Trân trọng cảm ơn!

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG