ICG - Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Mã chứng khoán: ICG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu

- 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến: 27/4/2018

- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: sẽ thông báo sau

Trân trọng cảm ơn!

 

Dự án

Cổ phiếu ICG