ICG - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - thôi chức danh thành viên HĐQT.

Dự án

Cổ phiếu ICG