ICG - ĐHCĐ thường niên năm 2018

27/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành với các nội dung sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian bắt đầu: 9h15’ ngày 27/4/2018

2. Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành, P. Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát

3. Và 36 cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền đại diện sở hữu) có quyền biểu quyết.

III. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Nguyễn Hồng Thái - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Hoài Thu - Ủy viên 3. Bà Hà Thị Tuyển - Ủy viên

IV. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Minh Cường - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên

3. Ông Đặng Trường Giang - Ủy viên

V. ĐẠI HỘI ĐÃ THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

2.  Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán .

5. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2018.

8. Thông qua nội dung về tổ chức chuẩn bị Đại hội.

9. Thông qua nội dung về việc  mua cổ phiếu quỹ.

10. Thông qua nội dung về việc Phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT.

11. Thông qua nội dung về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

VI. PHẦN KẾT THÚC:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng kết thúc lúc 11h cùng ngày. Biên bản họp được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2018 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

 


Quý cổ đông có thể xem các Báo cáo và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 tại đây

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG